STATISTICS & DATA MANAGEMENT UNIT

RESEARCH INSTITUTE FOR HEALTH SCIENCES CHIANG MAI UNIVERSITY


Design And Development | Data Management | Data Analysis | Trainning

Find Out More

ความเป็นมาของหน่วยงาน


หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (Statistics & Data Management Unit) เป็นหน่วยสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการจัดการด้านข้อมูลวิจัยของสถาบันฯ ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของโครงการและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด และสามารถนำไปใช้งานในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และผ่านงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลหลายโครงการวิจัยที่ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานวิจัยต่างประเทศที่ดำเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล อุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านข้อมูลวิจัยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล มีการนำ Software ที่ได้มาตรฐานมาใช้งานด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ DataFax, SAS, STATA

การแบ่งหน่วยงาน (Organization)


1 งานพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลวิจัย
- วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อรองรับระบบงานวิจัยอย่างเป็นมาตรฐาน ทั้ง Hardware, Software และ Network
- ดูแลและให้บริการทั้งในเรื่อง Hardware, Software และ Network ของโครงการวิจัยที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่
- วิเคราะห์และให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของโครงการวิจัย
- ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานทั้ง Hardware และ Software
- จัดการระบบฐานข้อมูลของโครงการวิจัย
- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- คำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัย
- ออกแบบวิธีการสุ่มตัวอย่าง
- อย่างเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน GCP
2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
- จัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านสถิติ และ/หรือ โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการสถิติ
3 งานปฏิบัติการข้อมูล
- วิเคราะห์และวางแผนการทำงานด้านการจัดการข้อมูล
- เขียนโปรแกรมนำเข้าข้อมูล
- จัดทำเอกสารประกอบการลงรหัสข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า
- นำเข้าข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังนำเข้า (Logical check, consistency check, query)
- แก้ไขข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูล / นำส่งข้อมูล
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าของข้อมูลที่จัดเก็บ
- สำรองข้อมูล
- บริหารจัดการกระบวนการติดตามการรับ-ส่งข้อมูล (Tracking System)
- ออกแบบ CRF โดยใช้โปรกรม REDCAP
4 งานประเมินและควบคุมคุณภาพภายใน
- ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านข้อมูลว่าถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่ได้ว่างไว
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทั้ง Hardware และ Software ของหน่วยงานให้อยู่ในมาตรฐานที่โครงการกำหนด

ติดต่อเรา


Statistics & Data Management Unit - SDMU © Copyright 2010 . All Rights Reserved Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University

+66 5 393 6148 ต่อ 480

LINE